Vedtekter

VEDTEKTER FOR TORSBEKKDALEN FAMILIEBARNEHAGE

§ 1. Lover og retningslinjer:
Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager” med forskrifter, her under forskrift om rammeplan for barnehagen. Styringsdokumenter er personalets arbeidsreglement, forskrifter utgitt av Kunnskapsdepartementet, forskrift om Miljørettet helsevern og barnehagens årsplan.

§ 2. Eierforhold:
Barnehagen er et registrert enkeltmannsforetak og eier er selv ansvarlig for forvaltningen. Kommunen fører tilsyn. Barnehagen eies av:

Bente Tømmerholt med adresse Ringgt. 77, 1723 Sarpsborg.

§ 3. Åpningstid:
Barnehagen er åpen i 9 timer pr.dag kl.: 7.30-16.30
Barnehagen er stengt lørdager og søndager,
hele juli, i romjula og i påskeuka hvert år.
Barnehagen stenger klokken 12 den 23.desember dersom dette er en virkedag. Det avsettes 2-3 planleggingsdager hvert år for personalet. Barnehagen vil være stengt disse dagene.

§ 4. Formål:
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagens samfunns mandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorg- og læringsmiljø som er til barns beste. Det skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

§ 5. Opptak:
Barnehagen har 8 plasser fra 0-3 år. Størrelsen på plassen kan være 50%, eller 100%.
Det er eier som er opptaksmyndighet. Barn fra alle kommuner kan søke plass i barnehagen.
Søknad om opptak skjer via Sarpsborg kommunes nettside for barnehager. Opptaket gjelder frem til og med juli det året barnet fyller 3 år.
Søkere blir prioritert etter denne kriteringslista:
1. Barn med funksjonshemming
2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen eller har gått i barnehagen det foregående året
3. Andre søkere

Dersom to barn står likt ut ifra kriterielista, blir det barnet som passer best inn i gruppa i forhold til alder og kjønn prioritert.

§ 6. Foreldrebetaling:
Foreldrebetalingen overstiger aldri maksimal pris for barnehager satt av staten+kost.
Prisen innebærer 3 måltider pr. dag + frukt, grønnsaker og turer.
Foreldrebetalingen forfaller forskuddsvis, den 15 i hver måned. Juni er betalingsfri måned ettersom det er feriestengt i juli. Dersom betalingen ikke skjer innen forfallsdato, sendes en påminnelse med et purregebyr på kr.: 50,-. Barnet mister barnehageplassen dersom denne påminnelsen ikke blir overholdt fristen. Skyldig beløp blir oversendt til inkasso.

§ 7. Oppsigelse av plassen:
Oppsigelsestiden er 1 måned etter skriftlig melding til barnehagen, beregnet etter 1. i hver måned. Etter 1. april kan plassen ikke sies opp med virkning samme barnehageår.

§ 8. Personalet:
Personalet skal arbeide i samsvar med de lover og forskrifter som er fastsatt for virksomheten. Det skal legges frem tilfredsstillende politiattest av alle som arbeider eller oppholder seg i barnehagen. Det skal også underskrives en arbeidsavtale og et skjema for taushetsplikt.

§ 9. Foreldrerådet:
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet velger 2 representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Representantene velges for 1 år av gangen.

§ 10. Samarbeidsutvalget:
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrerådet, eier av barnehagen og en representant fra personalet.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget og foreldrerådet skal ha mulighet til å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte.
Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagen.

§ 11. Lønns- og arbeidsforhold:
Lønns- og arbeidsforhold skal ligge på lik linje eller høyere enn i de kommunale barnehagene i kommunen.

§ 12. Leke- og oppholdsareal:
Innendørsarealet er ca. 140 m2 fordelt på 8 barn og 3 voksne.
Utendørsarealet er ca. 100 m2 fordelt på 8 barn og 3 voksne.

§ 13. Internkontroll, helsetilsyn og sykdom:
Når et barn begynner i barnehagen skal det legges frem en erklæring om barnets helse. Barnehagens styrer avgjør om barnet, på grunn av sykdom, må holdes borte fra barnehagen. Dette av hensyn til barnet selv, andre barn og voksne. Ved ulykker avgjør styreren om helsepersonell må kontaktes omgående. Foresatte underrettes. Ulykker og avvik/skader registreres.
Det skal også kreves helsekontroll av ansatte i forhold til tuberkulose dersom det er nødvendig.
Barnehagen kan stenge grunnet sykdom, dersom det er høyst nødvendig i forhold til sikkerhet og helse.

Det er barnehagens styrer og eier som har ansvaret for internkontrollsystemet. Internkontrollen skal gås igjennom av alle som jobber i barnehagen, drøftes på planleggingsdager og være tilgjengelig for alle. (hnv. til forskrift om Miljørettet Helsevern i barnehager og Internkontrollforskriften)
Det er tegnet forsikring for barn og ansatte i den tiden de oppholder seg i barnehagen.
Røyking er ikke tillatt i barnehagens lokaler.

§ 14. Taushetsplikt og opplysningsplikt:
I følge ”Lov om Barnehager” skal all personale i barnehagen undertegne taushetsplikt.
Begrunnet mistanke om omsorgssvikt/ barnemishandling må styreren melde til barnevernet.
Barnehagepersonalet skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og gi opplysninger om dette etter samtykke fra barnas foresatte.

§ 15. Dyr:
Allergivennlige dyr kan forekomme i barnehagen etter foreldrenes godkjennelse.

§ 16. Dugnad:
Alle barna i barnehagen skal være representert med minst en person på en 3 timers dugnad i løpet av barnehageåret.

Sist oppdatert august 2022